Vaatlijden GLT

Etalagebenen is een lekenterm voor claudicatio intermittens, een van de kenmerkendste symptomen passende bij de diagnose perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Hij refereert aan het veelvuldig stilstaan voor etalages van patiënten die bij het lopen pijn in de benen ondervinden ten gevolge van een vernauwing of afsluiting van een slagader naar of in de benen.

De oorzaak van de vernauwing of afsluiting is vrijwel altijd het gevolg van vetafzetting in de wand van de slagader en verkalking van de wand (atherosclerose). Roken is samen met suikerziekte verreweg de belangrijkste oorzaak hiervan. Er zijn echter ook wel mensen die nooit gerookt hebben en toch deze aandoening krijgen. Tijdens het lopen hebben de beenspieren meer zuurstof en dus meer bloed nodig. Bij gebrek aan zuurstof ontstaat verzuring van de spieren, wat de krampende pijn veroorzaakt.

Voorkomen van arteriosclerose (epidemiologische gegevens)

Perifere vaatklachten in de slagaders komt voor bij 19,1% van de bevolking. Het voorkomen van claudicatio intermittens is veel minder, nl. 1,6 – 2,0% van de algemene bevolking. Het voorkomen stijgt met de leeftijd. Boven de 75 jaar komen er per jaar 10,6 patienten per 1000 75-plussers bij. Tussen de 25 en 44 jaar is dit slechts 0,4 patienten per 1000 mensen.

Prognose vaatlijden

De levensverwachting van patienten met etalagebenen is gemiddeld 10 jaar korter dan die van gezonde personen. De kans op overlijden is ongeveer 2 a 3 keer zo groot dan die bij leeftijdsgenoten zonder etalagebenen. Op den duur ervaart 75% van de patienten met claudicatio intermittens stabilisatie of verbetering van de klacht. Bij 25% ontstaat echter binnen 5 jaar een ernstiger beeld. Uiteindelijk ondergaat 2 tot 5% van de claudicatio intermittens-patienten een amputatie.

Wat kunt u doen?

De loopafstand neemt toe en de pijn neemt af als patienten met etalagebenen drie keer per week een half uurtje looptraining uitvoeren. Dat heeft onderzoek aangetoond. (Brandsma .Jw. e.a. Effectiviteit van looptraining bij claudicatio intermittens. Een methodologische beoordeling van gerandomiseerde klinische studies, Phys.Ther.1998).

Risicofactoren die invloed hebben op het ontstaan en toename van de klachten bij vaatlijden

Niet beinvloedbare risicofactoren zijn: leeftijd, geslacht, en aangeboren aanleg.
Wel beinvloedbare risicofactoren zijn: roken, lichamelijke inactiviteit, overgewicht, suikerziekte (diabetes mellitus), hoge bloeddruk (hypertensie), en andere afwijkingen.
Vaatlijden etalagebenen

Wat zijn de klachten bij etalagebenen?

Pijn in de benen.
Onaangenaam gevoel in de benen zoals kramp, branderigheid, beklemmend gevoel en moeheid.
Vaak zijn de klachten eenzijdig.
Klachten ontstaan na een bepaalde afstand lopen, bij snel lopen of bij lopen tegen een helling op.
De klachten verdwijnen weer als je even stilstaat.

De klachten worden veroorzaakt doordat tijdens het lopen de aanvoer van bloed naar de werkende spieren tekortschiet.

Hoe ernstig zijn de klachten?

Om te bepalen hoe ernstig de klachten van claudicatio intermittens zijn kunnen we de klachten, tijdens het lopen, indelen in 4 graden op de ACMS-schaal. Hoe hoger de graad, hoe ernstiger de klachten.

Graad 1: Licht onbehaaglijk gevoel of beginnende pijn (het is wel aanwezig maar minimaal).
Graad 2: Matig onbehaaglijk gevoel of pijn waarvan de aandacht van de patient kan worden afgeleid, bv. als je met iemand staat te praten, enz.
Graad 3: Intense pijn, waarvan de aandacht van de patient niet kan worden afgeleid.
Graad 4: Martelende en ondraaglijke pijn.

Behandeling van etalagebenen bij de huisarts of specialist

Het volgen van een training of behandeling bij uw fysiotherapeut is geen vervanging van uw behandeling bij uw huisarts of specialist. Sterker nog:zij dienen altijd op de hoogte te zijn van uw deelname aan een trainingsprogramma! Ook deze beroepsgroepen hebben richtlijnen voor behandeling van claudicatio intermittens.Samenwerking van huisarts,specialist en fysiotherapeut is belangrijk om voor u als patient de grootste kwaliteit van zorg te krijgen.

Bent u reeds in behandeling bij de huisarts of specialist wegens elalagebenen en u bent niet bij de fysiotherapeut in training:vraag uw huisarts of specialist of training verbetering van uw klacht kan geven!

Behandeling Vaatlijden

Wat kunnen we aan de klachten doen?

Patienten met een actieve leefstijl en zij die, ondanks de klachten van claudicatio intermittens, een actieve leefstijl behouden en die in staat zijn “door de pijn heen te lopen” gaan op een goede wijze om met hun klachten.
Patienten daarentegen die,als gevolg van de klachten, minder gaan bewegen,het lopen gaan vermijden of stoppen met lopen zodra de klachten optreden,gaan op een onjuiste manier om met de klachten.
Rust is ( op langere termijn ) geen goede manier om de klachten te verminderen!

Looptraining is de meest effectieve manier om de klacht te verbeteren of om erger te voorkomen. Onderzoek heeft aangetoond,dat looptraining leidt tot toename van de pijnvrije en maximale loopafstand.

Wat is de meest effectieve manier van training?

Training is het meest effectief als deze minimaal 3 keer per week wordt uitgevoerd, gedurende ten minste 30 minuten achtereen. D.w.z.dat je tijdens de training niet moet stoppen met lopen,omdat dan het effect duidelijk afneemt .Blijf daarom bij wachten voor oversteken van de weg even op de plaats lopen of loop even evenwijdig aan de weg. Blijf in ieder geval in beweging!
Training is het meest effectief als deze gedurende 6 maanden wordt volgehouden en wordt uitgevoerd tot bijna de maximale pijn.
Begeleide looptrainingsprogramma’s door uw fysiotherapeut geven een beter resultaat dan niet-begeleide programma’s.

Wat kan de fysiotherapeut doen voor patienten met etalagebenen?

Ten behoeve van de begeleiding / training van patienten met etalagebenen heeft het KNGF ( de beroepsgroep van fysiotherapeuten ) een richtlijn opgesteld. Deze richtlijn is opgesteld naar aanleiding van wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied en in samenwerking met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

Van alle fysiotherapeuten wordt verwacht dat ze deze richtlijnen toepassen,zodat er van uitgegaan kan worden dat de behandeling de optimale kwaliteit bevat! (Vraag uw fysiotherapeut ernaar!)
Na een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek wordt een looptest afgenomen,waarmee de maximale loopafstand wordt gemeten.Aan de hand van de bevindingen worden de individuele behandeldoelen vastgesteld.

Behandeldoelen kunnen zijn:

Vergroten van de loopafstand
Verhogen van de pijntolerantie / leren “door de pijn heen te lopen “
Verminderen van angst voor de pijn
Verbeteren van het looppatroon
Ontwikkelen van een actieve leefstijl
Verbeteren van specifieke vaardigheden
Geven van informatie en voorlichting
De fysiotherapeut heeft gestandaardiseerde hulpmiddelen om tijdens en na de behandelperiode te bepalen in hoeverre de behandeldoelen zijn verbeterd of bereikt.

Nazorg etalagebenen

Natuurlijk is het gewenst of zelfs noodzakelijk om na de behandelperiode aktief te blijven en de gezonde leefgewoonten te blijven voortzetten.Bewegen en vooral lopen maakt hiervan een belangrijk onderdeel uit.Gezond eten,drinken en zeker ook niet-roken zijn voorwaarden voor verbetering van de toestand van de bloedvaten.Al deze factoren samen helpen u letterlijk weer op weg!

Tips etalagebenen

  1. Tijdens of na de behandeling is het zinvol u aan te sluiten bij een vereniging of oefengroep,waardoor het voor u gemakkelijker is uw gezondheid op peil te houden of verder te verbeteren.
    Denk hierbij aan : Sportief Wandelen / Corefit / Hart in Beweging / trainingsgroep bij uw fysiotherapeut / enz.
  2. Lopen is niet altijd even leuk,vooral als het erg slecht weer is.Een alternatief voor die dag kan dan zijn om in huis de looptraining uit te voeren door “op de plaats “te lopen.Om te zorgen dat dit niet saai is kunt u dit b.v. uitvoeren voor de televisie.Doe ook mee met b.v. Nederland in Beweging!
  3. Als u aan het lopen bent en u komt een bekende tegen,ga dan niet stilstaan. U bent tenslotte aan het trainen!!Door te stoppen wordt het effect van deze training sterk verminderd.Geef aan uw kennis aan dat u aan het trainen bent en nodig hem/haar eventueel uit met u mee te lopen.
  4. Pijn tijdens het lopen heeft geen schadelijke gevolgen.Als het mogelijk is probeer dan “door de pijn heen te lopen “.
  5. Het is bekend dat er tijdens het lopen een “gloeiend “gevoel in de voeten kan ontstaan.Dit is een teken dat er op dat moment een versterkte doorbloeding in de onderbenen en voeten is en dat is toch het doel dat wordt nagestreefd!
  6. Heeft u vragen, dan kunt u daarmee altijd terecht bij uw fysiotherapeut.Blijf nooit zitten met een vraag of probleem!!!